Fixierung-Skandal im Fall Michael Perez? Verletzungen der Fixierung dokumentiert?


Michael Perez

728 x 90 (Super Banner) Goldbarren & -münzen günst

Fixierung-Verletzungen von Michael Perez!

Screenshot (1896)